ఎం.ఎన్.రాయ్ తాత్విక మానవ వాద గ్రంధం తెలుగులో ఇ బుక్ గా పారదర్సి బ్లాగ్ లో లభిస్తున్నది. 
ఇది ప్రధమ భాగం. 
Link:http://paradarsi.wordpress.com/2013/03/05/reason-romanticism-and-revolution/

No comments:

Post a Comment