పిల్లి మాట్త్లాడగలిగితె----!!

పిల్లి మాట్త్లాడగలిగితె ఏమి చెబుతుంది? జైలులొ పిల్లి స్నెహం చేసిన ఎం.ఎన్.రాయ్ ఆసక్తికరంగా రాసిన సాంఘిక -మానసిక విస్లెషణ సీరియల్ గా అందిస్తాము .వెనిగళ్ళ కోమల తెనిగించిన ఈ రచన బాగా ఆదరణ పొందినది. బ్లాగ్ లొ తొలిసారి ప్రచురిస్తున్నాము . 
Serial starts soon

No comments:

Post a Comment