మళ్ళీ చదవదగిన తెలుగు రచనలు


మళ్ళీ చదవదగిన ప్రామాణిక ఉత్తమ తెలుగు రచనలు


విమర్శాదర్శ విమర్శాదర్శం- పానుగంటి లక్ష్మి నరసిం
హారావు


2.రమణీయం -దువూరి వ్వెంకటరమణ శాస్ట్రి (వ్యాకరణం ఇంతసరళంగా చెప్పగలమా !)


3.బి.వి.నరసిం
హారావు గేయాలు 


4.నా అమెరికా పర్యటన -ఆవుల గోపాల క్రిష్న మూర్తి (ఈ తరం వారికి మార్గ దర్శిని )
ఈ బుక్ వున్నది) 


5.ఇనప కచ్చ డాలు -కొప్పరపు సుబ్బారావు ( స్తే జ్ దైరెక్ షన్స్  తో)


6 మొయిలు రాయబారం-త్రిపురాన వేంకటరాయ వర్మ 

No comments:

Post a Comment