ఎం.ఎన్.రాయ్ ఇంగ్లిష్ రచనలు


ఎం.ఎన్.రాయ్ ఇంగ్లిష్ రచనలు ఇప్పుడు వెభ్ సైట్ లో లభిస్తున్నాయి. ఈ అవకాశ సద్వినియోగం చేసుకొనండి.
ఇన్నయ్య నరిశెట్టి


Here are 8 more books of M.N. Roy on the following RH Web portal now for you to download and read directly on your Computers.


They are:

'Revolution and Counter-Revolution in China', 

'Science and Philosophy', 

'Memoirs', 

'India's Message: Fragments of a Prisoner's Diary',

'Materialism', '

'M.N. Roy: Philosopher Revolutionary', 

'Reason, Romanticism and Revolution' Volume I 

'Reason, Romanticism and Revolution' Volume II 

You may also download the following earlier uploaded books of Roy from this website:

'New Orientation',

'New Humanism', 

The Russian Revolution and the Tragedy of Communism',

'Politics, Power & Parties' 

'Men I Met'

'Historical Role of Islam' and 

'From the Communist Manifesto to Radical Humanism'.


.

--No comments:

Post a Comment