"ఏది నీతి? ఏది రీతి? Book by Innaiah

"ఏది నీతి? ఏది రీతి?" అనే ఈ పుస్తకంలో నాగరీకుడయిన మనిషి ఆచరించాల్సిన జీవన విధానం వుంది. నమ్మాల్సినవి ఏమిటో, విడనాడాల్సినవి ఏమిటో హేతుబద్ధంగా వివరించారు రచయిత. ఈ వ్యాసాలు పరాన్నభుక్కులయిన ఒక సెక్షన్‌ని ఇబ్బంది పెడతాయి. వారి బారిన పడిన అమాయక ప్రజల్ని ఇవి రక్షిస్తాయి.
ఈ వ్యాసాలు మానవవాద విషయాల్ని, విశేషాల్ని, విజ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నాయి. ఇలాంటి రచనలు ఈ సమాజానికి అవసరం.
You can now access your book here at this link 
http://kinige.com/kbook.php?id=2256ఇసనాక మురళీధ

No comments:

Post a Comment