ఆవుల గోపాల క్రుష్నమూర్తి అమెరికాఅనుభవాలు


ఆవుల గోపాల క్రుష్నమూర్తి ని 1963 లోనే అమెరికా ప్రభుత్వం గుర్తించి అధికార ఆహ్వానాన్ని పంపగా ఆయన పర్యటించి తెలుగులో అనుభవాలను వెలువరించారు. అది ఇప్పుడు ఇంగ్లిష్ లో -- వెనిగళ్ళ కోమల-- ఈ తరంవారికి అందిస్తున్న పాఠం గమనించండి అంకెలు కొన్ని,తేదీలు మినహాయిస్తే పరిసీలన నేటికీ గొప్పగా ఉపకరించడం గమనించాలి

.http://agk-rationalist.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment