వికాసం పత్రిక-మల్లాది రామమూర్థి సంపాదకత్వాన

వికాసం పత్రిక మల్లాది రామమూర్థి సంపాదకత్వాన , విజయవాడ,హైదరబాద్ నుండి 1970-80 లలో వెలువడింది. మానవ వాద, హేతువాద,శాస్త్రీయ వ్యాసాలు, సిద్దాంత చర్చలు బాగా సాగేవి. అఖిల భారత హూమనిస్ట్ సంఘ ప్రెసిడెంట్ గా వున్న రామమూర్తి వ్యాపార లక్షణాలులేక పత్రిక నిలిపి వేశారు.

No comments:

Post a Comment