హొమియొ పతి పేరిట ఎంత ద్రోహం

watch carefully please:https://www.youtube.com/watch?v=Di6FUno3ysk
హొమియొ పతి పేరిట ఎంత ద్రోహం జరుగుతున్నదో గమనిస్తే బ్రిటన్ వంటి దేసాలలోనూ ఇలా జరగదం మన శాస్త్రీయ వెనుకబడిన.తనాన్ని కనబరుస్తున్నది: ఇది చూసి తెలుసుకోండి.No comments:

Post a Comment