మహాభారతాన్ని గురించి రంగనాయకమ్మ విమర్శ

మహాభారతాన్ని గురించి రంగనాయకమ్మ ఇటీవల్ విమర్శ ప్రచురించారు.దానిపై టి.వి 9 చానల్  ఆమెను వివరంగా  వివరణ అడిగారు.తెలుగులో లోగడ త్రిపురనేని రామస్వామి, ఆవుల గోపాల క్రుస్న మూర్తి, హెతుబద్దంగా రచనలు చేశారు . వ్.ఆర్ .నార్ల గీతా రహశ్యం ప్రచురించారు. ఇక్కడ యు tube  వినండి.
http://youtu.be/66NxhVAXbL8

No comments:

Post a Comment