విజయరాజ కుమార్ నరిసెట్టి

విజయరాజ కుమార్ నరిసెట్టి గురించి తెలుగు వికిపీడియా లో వున్న విషయం


Please click on this link for detailed matter:
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%AF%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C_%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D_%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B1%86%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%BF

No comments:

Post a Comment