పిల్లి మాటల్లొ


అనే పేరిట ఎం.ఎన్.రాయ్ 1936 లొ జైలులొ వుండగా రాసిన సాంఘిక పరిశీలన బాగా ఆకట్టుకున్నది.అది చదివి ఆనందించండి.తెలుగులో వెనిగళ్ళ కోమల అనువాదం ప్రతులు లేవు.
https://www.dropbox.com/s/rdjvkoxe67mhqx5/Memoirs%20of%20a%20cat%20f.docx

No comments:

Post a Comment