మెదడుకు మేత

 పిల్లి పలికినట్లు సామాజిక  ఆలోచనలు  కొత్త  పక్కిలో చెప్పిన  ఎం.ఎం రాయ్  రచన  ఇది. తెలుగులో అనేక ప్రచురణలు వెలుగు చూసిన  ఈ  అనువాదం అందిస్తున్నాము .వెనిగళ్ళ కోమల  తెనిగించిన  సాంఘిక విప్లవ  హాస్య  రచన  మెదడుకు మేత అనవచ్చు .

No comments:

Post a Comment