అపూర్వ సన్యాసి అగేహానంద భారతి

అపూర్వ సన్యాసి అగేహానంద భారతి


1987 లో హైదరాబాద్ లో అంబెద్ కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటి లో ఎం.ఎన్.రాయ్ శతజయంతి స్మారక ఉపన్యాసం తొలి సారి లభించగా వీడియో అందిస్తున్నాము.విని అభిప్రాయాలు రాయండి. అతని జీవిత చరిత్ర ఆకర్ రోభ్ ను 1967 లో భారత్ లో నిచేదించగా, మరో మార్పుల గ్రంధం అమెరికాలో వెలువడింది

నరిసె ట్టి ఇన్నయ్య
link to hear from Radical Humanist monthly:
అపూర్వ సన్యాసి అగేహానంద భారతి

 
 
http://www.theradicalhumanist.com/index.php?option=com_radical&controller=article&Itemid=56&cid=416&task=single

No comments:

Post a Comment