తెలుగు వారు రాడికల్ ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంలో-1940-2000

ప్రప్రధమంగా తెలుగు వారు రాడికల్ ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంలో 1940 నుండీ పాల్గొని  పనిచేసిన తీరు, కొందరు ప్రముఖుల చిత్రాలతో వెలువడింది
link   http://kinige.com/kbook.php?id=2589

No comments:

Post a Comment