పరిణామం ఇలా పని చేస్తుంది !

పరిణామం ఇలా పని చేస్తుంది ! మన బడిలో,పిల్లలకు సులభంగా చెప్పవలసిన అవసరం వున్నది. ఉపాధ్యాయులు శ్రద్ధగా అవగాహన గావించుకొని విద్యార్థులకు విడమరిచి అందించాలి .దానికి అనుగుణంగా రిచర్డ్ డాకిన్స్ ఫౌండేషన్ అధునాతనంగా తోద్పడుతున్నది .లింక్ గమనించండి http://richarddawkins.net/2014/07/evolution-of-lifes-operating-system-revealed-in-detail/

No comments:

Post a Comment